Program Rewitalizacji

Program Rewitalizacji

Zamówienie którego kwota nie przekracza 30000 EURO

Increase Normal Decrease
share
opublikowano: Środa, 2 Listopada, 2016 - 16:30, mtelakowiec

Biuro Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na wykonywanie czynności eksperta ds. ożywienia gospodarczego. Termin składania ofert do 15 listopada 2016r.


ZAPYTANIE OFERTOWE

(Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonych w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO -  art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zadanie to będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rewitalizacja – wspólna sprawa” współfinansowanego ze środków UE, z Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Rozwoju a miastem stołecznym Warszawa. W realizację Projektu zaangażowane są Biura Urzędu m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Praga Południe,  jednostki organizacyjne m.st. Warszawy oraz Muzeum Warszawskiej Pragi. Polega on na wypracowaniu modelu przeprowadzenia rewitalizacji na obszarach miejskich poprzez opracowanie ścieżek dojścia do rozwiązania problemów w zakresie ożywienia gospodarczego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (kod CPV 79400000-8) tj. usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czynności eksperckich po stronie Zamawiającego przy realizacji zadań w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”:

Zadania do wykonania przez eksperta:

Zadanie wiodące polegające na merytorycznym wkładzie oraz konsultacji i doradztwie przy opracowywaniu dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy dla realizacji zadania nr 1 tj.:

„Opracowanie strategii dotyczącej gospodarowania lokalami użytkowymi wraz z rekomendacją zestawu funkcji dla poszczególnych ulic oraz profilu najemców  wspomagających ożywienie gospodarcze na wybranym obszarze Pragi Płn i Pragi Płd: w tym przeprowadzenie analizy stanu obecnego sektora handlu w lokalach wraz z uwzględnieniem przyczyn powstawania pustostanów, analizy rynkowych stawek czynszu w porównaniu do stawek miasta, analizy stanu technicznego wybranych lokali użytkowych wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej, analizy procedur najmu lokali użytkowych wraz z sugerowanymi zmianami możliwymi do wprowadzenia w polskim systemie prawnym. Przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród interesariuszy”.

 Przewidywane czynności w ramach wyżej opisanego zadania to:

 1. Merytoryczny wkład przy opracowaniu z Zamawiającym dokumentów niezbędnych do wyłonienia wykonawcy m.in. Opis Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, opracowanie kryteriów wyboru ofert i oceny ofert, opracowanie wymagań wobec wykonawców.
 2. Pomoc w udzielaniu odpowiedzi na zapytania kierowane do Zamawiającego w ramach prowadzonego przetargu.
 3. Promowanie wśród przedsiębiorców udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Współpraca z Zamawiającym przy realizacji umowy z Wykonawcą zadania nr 1.
 5. Współpraca z Zamawiającym przy odbiorze przedmiotu umowy od Wykonawcy zadania nr 1

Pozostałe zadania do wykonania przez eksperta:

 1. Uczestniczenie w posiedzeniach Zespołów Merytorycznych w projekcie „Rewitalizacja – wspólna sprawa”.
 2. Udział, a także możliwe prowadzenie jednego z warsztatów  „Zarządzanie ulicami i centrami miast” realizowanego w ramach projektu. (II kwartał 2017 r.)
 3. Udział oraz wkład merytoryczny w działania edukacyjne w ramach projektu m.in. dotyczące warsztatów tematycznych z zakresu rewitalizacji dla pracowników m.st. Warszawy oraz warsztatów dla pracowników innych miast.
 4. Konsultacja i doradztwo w zakresie zadania polegającego na przygotowaniu przewodnika dobrych praktyk "Oznaczanie działalności gospodarczej w przestrzeni publicznej" dla obszaru objętego modelową rewitalizacją.
 5. Konsultacja i doradztwo w zakresie zadania polegającego na „Przeprowadzeniu inwentaryzacji 3 budynków zlokalizowanych na obszarze rewitalizowanym oraz opracowanie dla tych nieruchomości programów funkcjonalno użytkowych i modeli biznesowych wraz z planami ich zarządzania”.
 6. Udział w konferencji podsumowującej projekt jako jeden z prelegentów (IV kw. 2018 r.).

2. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA (jeśli dotyczy)

 1. Wykonawca musi zapewnić sobie sprzęt i oprogramowanie komputerowe, materiały biurowe, a także usługi techniczne i transport.
 2. Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Zamawiającemu na bieżąco uwagi i wnioski oraz  ewentualne rekomendacje na potrzeby najlepszej możliwej realizacji tego zamówienia.

3. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO (jeśli dotyczy)

Oferenci ubiegający się o wybór na eksperta ds. ożywienia gospodarczego powinni wykazać się niezależnością od Zamawiającego, a także niezbędnym doświadczeniem. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci:

 • w przypadku osób fizycznych, którzy mają wyższe wykształcenie oraz udokumentowane doświadczenie w minimum jednym wykonawstwie dokumentów o znaczeniu strategicznym: programy, strategie, plany rozwoju, oraz  doświadczenie w minimum jednym wykonawstwie analizy rynku nieruchomości.
 • w przypadku firm, którzy dysponują osobą lub osobami mającymi wyższe wykształcenie oraz udokumentowane doświadczenie w minimum jednym wykonawstwie dokumentów o znaczeniu strategicznym: programy, strategie, plany rozwoju, oraz  doświadczenie w minimum jednym wykonawstwie analizy rynku nieruchomości.

Warunki udziału w postępowaniu

1. Wymagania i doświadczenie niezbędne:

 • wykształcenie wyższe;
 • doświadczenie w tworzeniu dokumentów o znaczeniu strategicznym: programy, strategie, plany rozwoju;
 • doświadczenie w przygotowywaniu analiz rynku nieruchomości;

 2. Wymagania pożądane

 • dyspozycyjność, doświadczenie w pracy zespołowej;
 • znajomość gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości w Warszawie;
 • udział w okresie ostatnich pięciu lat w projektach dotyczących sfery gospodarczej, przestrzeni publicznej lub poświęconych współpracy z przedsiębiorcami (wsparciu przedsiębiorczości).

4. KRYTERIA OCENY OFERTY:

1. Cena brutto oferty: 50%

2. Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku: 50%

 

Wykształcenie wyższe

Brak wykształcenia wyższego – odrzucenie oferty

Doświadczenie w tworzeniu dokumentów o znaczeniu strategicznym: programy, strategie, plany rozwoju; weryfikowane będzie na podstawie dokumentów poświadczających udział przy tworzeniu programów, strategii, plany rozwoju lub na podstawie wystawionych referencji.

Brak doświadczenia w tworzeniu dokumentów o znaczeniu strategicznym – odrzucenie oferty

Stworzenie od 2 do 3 dokumentów o znaczeniu strategicznym – 2 pkt.
Stworzenie od 4 do 5 dokumentów o znaczeniu strategicznym – 5 pkt.
Stworzenie powyżej 6 dokumentów o znaczeniu strategicznym – 10 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 pkt.

Doświadczenie w przygotowywaniu analiz rynku nieruchomości; weryfikowane będzie na podstawie dokumentów poświadczających udział przy przygotowaniu programów, strategii, plany rozwoju lub na podstawie wystawionych referencji.

Brak doświadczenia w przygotowaniu analiz – odrzucenie oferty

Przygotowanie od 2 do 3 analiz – 5 pkt.

Przygotowanie od 3 do 4 analiz – 10 pkt.

Przygotowanie powyżej 5 analiz – 15 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 15 pkt.

Znajomość gospodarki nieruchomościami i rynku nieruchomości w Warszawie (sprawdzana będzie podczas prezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej)

Maksymalna liczba punktów do uzyskania 10 pkt.

Udział w okresie ostatnich pięciu lat w projektach dotyczących sfery gospodarczej, przestrzeni publicznej lub poświęconych współpracy z przedsiębiorcami (wsparciu przedsiębiorczości) poświadczone referencjami i prezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Rozmowa kwalifikacyjna – 10 pkt.

Referencje: Od 1 do 2 – 2 pkt.
                      Powyżej 2 – 5 pkt.

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania - 15 pkt.

 Oferenci, którzy przejdą weryfikację formalną zostaną zaproszeni do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w terminie uzgodnionym przez strony postępowania.

5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od momentu podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.

Ekspert będzie pełnił usługi eksperckie przez okres od grudnia 2016 r. do grudnia 2018 r. w wymiarze 160 godzin zegarowych: w roku 2016 - 20h; w roku 2017 – 80h; w roku 2018 – 60h. Zamawiający zastrzega, że godziny niewykorzystane w roku 2016 i 2017 przechodzą do wykorzystania w roku następnym.

6. TRYB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Oferta powinna zawierać Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 – Formularz do zapytania ofertowego, Załącznik nr 2 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (dotyczy firm) oraz inne wymagane dokumenty i oświadczenia (pkt. 7 poz. a).
 2. Ofertę należy: (niepotrzebne skreślić), tj.:[1]

- złożyć w Biurze Polityki Lokalowej i Rewitalizacji Urzędu m.st. Warszawy, ul. Canaletta 2, 00-099 Warszawa, sekretariat pok. 309 do dnia 15 listopada 2016 r. do godziny 15:00.

 albo

- wysłać pocztą elektroniczną na adres mailowy osoby prowadzącej postępowanie: Marcin Telakowiec, mtelakowiec@um.warszawa.pl do dnia 15 listopada 2016 r. do godziny 15:00. (maksymalna wielkość załącznika to 10 mb)

 7. INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA:

a. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • oświadczenie o niezależności od Zamawiającego tj. nie pozostawaniu w stosunku pracy z Urzędem miasta podpisane odręcznie;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzającego wykształcenie wyższe;
 • referencje lub dokumenty poświadczające udział przy tworzeniu dokumentów o znaczeniu strategicznym: programów, strategii, plany rozwoju;
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie w przygotowywaniu analiz rynku nieruchomości;
 • referencje dokumentujące udział w okresie ostatnich pięciu lat w projektach dotyczących sfery gospodarczej, przestrzeni publicznej lub poświęconych współpracy z przedsiębiorcami (wsparciu przedsiębiorczości);

b. W przypadku konsorcjum osób fizycznych oferta powinna być podpisana przez osobę wskazaną do reprezentowania konsorcjum.
c. Termin płatności za realizacja przedmiotu zamówienia: 21 dni od daty złożenia rachunku/faktury w Biurze, a w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej do 30 dni od daty złożenia rachunku w Biurze, zgodnie z Umową/zamówieniem.
d. Treść umowy z Wykonawcą, a w szczególności przedmiot i wysokość wynagrodzenia zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji publicznej m.st. Warszawy.
e. Wszystkie materiały przygotowane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinny zostać oznaczone logotypami Zamawiającego oraz zgodnie z zasadami opisanymi w Katalogu Systemu Identyfikacji Wizualnej m.st. Warszawy, a w przypadku projektów współfinansowanych z funduszy europejskich zgodnie z Wytycznymi do tych funduszy.
f. Wykonawca jest związany z ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.
g. Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych wzorów umów, stosowanych w Urzędzie m.st. Warszawy.
h. Zamawiający na realizację tego zamówienia posiada zarezerwowane środki w wysokości 32.000 złotych (brutto).

 8. Załączniki:

Do pobrania poniżej 

Pliki do pobrania

 1. 1.
  Pytania i Wyjaśnienia do postępowania
  (plik: pytania_do_postepowania.docx, rozmiar pliku: 11.33 KB)
  Pobierz
 2. 2.
  Zapytanie ofertowe ekspert ds.ożywienia gospodarczego
  (plik: zapytanie_ofertowe_ekspert_ds._ozywienia_gospodarczego.pdf, rozmiar pliku: 2001.76 KB)
  Pobierz
 3. 3.
  Załącznik nr 1 formularz do zapytania ofertowego ekspert
  (plik: zal._nr_1_formularz_do_zapytania_ofertowego_ekspert.docx, rozmiar pliku: 41.4 KB)
  Pobierz
 4. 4.
  Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ekspert
  (plik: zal._nr_2_do_zapytania_ofertowego_ekspert.docx, rozmiar pliku: 45.63 KB)
  Pobierz